به گزارش واسنا،طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون ،آقای یوسف بیداردل به عنوان مسئول کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون منصوب شدند