به گزارش خبرگزاری واسنا استان آذربایجان غربی:محمد حضرت پور طی احکامی پیمان رضائی مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه به سمت رئیس هیئت والیبال شهرستان ارومیه منصوب کرد.

وی همچنین افشین خدایاری مربی سابق تیم میل والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران برای یکدوره چهار ساله به مست دبیر هیئت والیبال استان منصوب کرد.