به گزارش خبرنگار واسنا،کسب عناوین قهرمانی مسابقات جوانان پینگ پنگ استان آذربایجان غربی توسط بازیکنان پینگ پنگ شهرستان مهاباد و راهیابی به مسابقات کشوری با کسب ۴ سهمیه از ۶ سهمیه استان

مقام اول :جمال باقرزاده (ارومیه)
مقام دوم :میلاد فتح الهی (مهاباد)
مقام سوم :زکریا دادوند (مهاباد)
مقام چهارم :آریان آه دار ( مهاباد)
مقام پنجم :سینا بدلی (نقده)
مقام ششم:محمد امین برنجی (مهاباد)