به گزارش واسنا،فدک ارومیه در جدالی بسیار حساس تیم کامبادن کرمانشاه را در هم کوبید و به مرحله بعدی صعود کرد.

در این دیدار تیم تیم فدک ارومیه موفق شد با نتیجه ۵بر۴تیم کامبادن کرمانشاه را در ارومیه شکست دهد.