به گزارش خبرگزاری واسنا،محمد حضتر پور در گفت وگو با خبرنگار واسنا در مورد شرایط  تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت:در پست پاسور دچار ضعف هستیم و از وضعیت بازی ها نیز در شرایط فعلی ناراضی هستم.

تیم والیبال شهرداری اورمیه بعد از بحرانهایی که در گذشته بود و خارج شده نیاز به آرامش و حرکت به سمت موفقیت دارد و از این رو موفقیت در نیم فصل دوم را از باشگاه می خواهم.