تیم خبرگزاری ورزشی واسنا با تعدادی از خبرنگاران تخصصی در حوزه ورزشی سعی در پوشش رویدادهای ورزشی تمامی رشته های ورزشی و بخصوص تمامی استانها های کشور در قالب خبرگزرای واسنا نموده است.

لذا این خبر گزاری برای تکمیل و پوشش بهتر اخبار ورزشی رد سطح کشور برای اعطای نمایندگی وداشتن رابط وخبرنگار در تمامی شهرستانها واستانها کشور عزیزمان ایران دست یاری می طلبد تا ضعف پوشش وخبرگزاری ورزشی در سطح کشور که سالها از نبود آن بسیار اخبار مغفول مانده است پوشش دهد.

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۴۸۳۲۴۲