به گزارش خبرگزاری واسنافبا اتمام مسابقات انتخابی هوپس دختران نتایج پایانی مرحله دوم به شرح زیر می باشد مقام اول : ستایش ایلوخانی از همدان ۱۰ امتیاز مقام دوم; باران ارجمندی از گلستان ۹ امتیاز مقام سوم :نازنین زهرا مرتضایی از همدان ۸ امتیاز مقام چهارم : یکتا لرکیان از خوزستان ۷ امتیاز مقام پنجم : رومینا مهرانی از البرز ۶ امتیاز مقام ششم : ال آی ابراهیم پور از آ.غربی ۵ امتیاز