به گزارش واسنا،حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه سردار اسماعیل تیزرو رسما به عنوان مدیررسانه باشگاه #سردار منصوب گردید.اسماعیل تیزرو در چهارفصل گذشته به عنوان گزارشگر بازی های سردار و مدیررسانه باشگاه مشغول به فعالیت بوده است