به گزارش واسنا،مسابقات دوومیدانی بمناسبت هفته تربیت بدنی درچهارماده؛دو۱۰۰متر،دو۲۰۰متر،دو۱۵۰۰متر و پرتاب وزنه بین درشهرمرگنلر شهرستان شوط برگزارگردید.

وازطرف اداره ورزش وجوانان و هیئت دوومیدانی شهرستان شوط،به نفرات برترهرماده حکم،مدال وجوایزنقدی اهدا شد.
نتایج مسابقات بشرح ذیل:
دو۱۰۰متر؛
۱.ابوالفضل رضایی اول
۲.اشکان محمدی دوم۳
۳.علی سام عظیمی سوم
دو۲۰۰متر؛
۱.تورال عباس زاده اول
۲.سیامک مصطفایی دوم
۳.حسام نظری سوم
دو۱۵۰۰متر؛
۱.امیرحسین موسی نژاد اول
۲.نیمانظری دوم
۳.مانی نصیری سوم
پرتاب وزنه؛
۱.محمدامین یگانه اول
۲.امیررضامصطفایی دوم
۳.یاسرمحمدی سوم