به گزارش واسنا،در پی شکایت الیاس صالحی از باشگاه نود ارومیه (ماشین سازی)، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با اعلام نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

*با توجه به شکایت میلاد سوری از باشگاه نود ارومیه ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با اعلام نظر به عدم مطالبه، کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

شکایت آرمان ایازلو از باشگاه نود ارومیه، این باشگاه به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. (رای قطعی است)

* با توجه به شکایت سعید رمضانی از باشگاه سردار بوکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت مانده بابت اصل قرارداد مورخ ۲۰ مردادماه ۹۵ و مبلغ ۱۹۵ میلیون ریال بابت مانده اصل قرارداد مورخ ۱۵ مرداد ۹۶ که جمعا به میزان ۳۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به انضمام پرداخت مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت پیروز قربانی از باشگاه سردار بوکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۷۵ میلیون ریال بابت مانده بابت اصل قرارداد مورخ ۲۰ مردادماه ۹۵ و مبلغ ۳۹۰ میلیون ریال بابت مانده اصل قرارداد مورخ ۱۵ مرداد ۹۶ که جمعا به میزان ۶۶۵ میلیون ریال به انضمام پرداخت مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*براساس رای صادره شده در پرونده شکایت حمیدرضا غنی زاده از باشگاه سردار بوکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال بابت مانده بابت اصل قرارداد مورخ ۲۰ مردادماه ۹۵ و مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال بابت مانده اصل قرارداد مورخ ۱۵ مرداد ۹۶ که جمعا به میزان ۴۲۵ میلیون ریال به انضمام پرداخت مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.