به گزارش خبرنگار خبرگزاری واسنا از شهرستان خوی،مسابقات متوسطه اول و دوم دختران وپسران شهرستان خوی در رشته های والیبال،فوتسال برگزار شد وتیم های برتر معرفی شدند.

مسابقات والیبال دخترانه متوسطه دوره دوم

مسابقات والیبال دخترانه متوسطه دوره دوم با حضور ۱۲ تیم در سالن نیلوفر برگزار شد که در پایان پنج روزه این رقابتها تیمهای زیر به مقامهای اول تا سوم دست پیدا کردند.

مقام اول نرگس

مقام دوم شاهد تربیت

مقام سوم شهید حجابدوست

مسابقات فوتسال دخترانه متوسطه دوره اول

مسابقات فوتسال دخترانه متوسطه دوره اول با حضور ۱۶ تیم برگزار شد که در پایان پنج روزه این رقابتها تیمهای زیر به مقامهای اول تا سوم دست پیدا کردند.

مقام اول حوا یک کلمه

مقام دوم حبیبه حاشیه رود

مقام سوم شیخ نوایی

مسابقات تنیس روی میز دخترانه متوسطه دوره اول

مسابقات تنیس روی میز دخترانه متوسطه دوره اول با حضور ۱۱ تیم برگزار شد که در پایان دو روزه این رقابتها تیمهای زیر به مقامهای اول تا سوم دست پیدا کردند.

مقام اول حوا یک کلمه

مقام دوم شاهد ام ابیها

مقام سوم نمونه غدیر

مسابقات بسکتبال متوسطه دوره اول دختران

مسابقات بسکتبال متوسطه دوره اول دختران با حضور ۸ تیم برگزار شد که در پایان تیمهای زیر مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

مقام اول ماندگار خسروی

مقام دوم قاضی طباطبایی ۲

مقام سوم  شاهد ام ابیها

مسابقات تنیس روی میز پسران متوسطه اول

،مسابقات تنیس روی میز  متوسطه برگزار شد و نتایج حاصله بدین شرح است:

مقام اول نمونه معلم

مقام دوم علامه حلی

مقام سوم بنایی نژاد احمد اباد

مسابقات بدمینتون متوسطه اول پسران

مسابقات بدمینتون متوسطه دور دوم پسران برگزار شد و نتایج حاصله بدین شرح است:

مقام اول امام خمینی

مقام دوم شاهد حیدر خویی

مقام سوم شهید چمران

مسابقات شطرنج متوسه اول پسران

مسابقات شطرنج متوسطه دور دوم پسران در سالن شطرنج کانون آینده سازان برگزار شد و نتایج حاصله بدین شرح است:

مقام اول نمونه مدرس

مقام دوم علامه حلی

مقام سوم شهید صیاد شیرازی