به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقات فوتسال لیگ برترنونهالان شهرستان نقده باحضورباشگاههای آینده سازان نقده،سلدوزنقده،کاویان نقده،زرین شهیدسوادی نقده،پویان نقده برگزار خواهد شد..
بعدازاتمام مسابقات نونهالان مسابقات فوتسال نوجوانان لیگ برترشهرستان استارت خواهدخورد.به زودی اسامی بازیکنان منتخب آینده سازان جهت حضوردرمسابقات نونهالان ونوجوانان اعلام خواهدشد.