به گزارش واسنا،محمدرضایی طادی در مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابتهاباغلبه برحریف کویتی خود با نتیجه۱۵بر۱۴ به مرحله یک هشتم نهایی رقابتها راه یافت. احمدرضا کنعانی هم بانتیجه۱۴بر۱۳ برحریف تایلندی خود غلبه کرد و به مرحله یک هشتم نهایی رقابتها راه یافت. محمد برزگر دیگر اپه ایست ایران هم۱۵بر۷ به حریف هنگ کنگی باخت واز ادامه رقابتها بازماند.