به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،عطا زراعت گر سرعتی زن تیم شهرداری گنبد که احتمال پیوستنش به ارومیه زیاد به گوش میرسید حتی در تمرینات این تیم هم شرکت کرده بود به یکباره خبر پیوستنش به شهروند اراک را در صفحه مجازی خود منتشر کرد.