توسعه‌ی پایدار روندی است آگاهانه که خشت خشت آن هدفمند بالا می‌رود . اینکه در ۵ سال گذشته در عناصر تاثیر گذار در ورزش و جوانان استان، رشدی اتفاق افتاده یا نه و اینکه چرا باید کارنامه این دستگاه اجرایی مملو از صحنه سازی باشد که در ایجاد آن نقش معناداری ندارد و این موفقیت ها نتیجه عرق جبین و تلاش‌های خستگی ناپذیر و خودجوش جوانان این دیار و هزینه از جیب خود یا خانواده شان بوده است؟ و؟؟؟

آنچه در این ۵ سال انتظار می‌رفت، استفاده از حضور و ظرفیت نیروهای متخصص و کارآمد در تصمیم سازی‌ها وهمچنین شناسایی نیروهای مستعد ، پرورش و تربیت ورزشکاران مدال آور بود.
اما بی برنامگی‌ها موجب گردید هیأت های ورزشی در مقایسه با گذشته، بیشتر دچار افول و رکود شوند و شرایط پرورش و خلق مدال آوران بیشتر به قهقرا برود .
در این دوره برای فرار از انتقاد ، اغلبِ منتقدین به هیأت های ورزشی وصل شدند و در این اتصال، قدم عناصر رسانه‌ایی ،مدیران و افراد غیر مرتبط (حتی نظامی و غیر ورزشی) به هیأت های ورزشی باز شد و منتقدین دیروز، به پیاده نظام امروزِ مدیرکل ورزش وجوانان تبدیل شدند. این نان قرض دادن (بخصوص به غیر ورزشی‌ها) راه انتقاد را بست و از سویی جریان استفاده از کلمات و مفاهیم مبتنی بر ارزش های متعالی و مرسوم جامعه را به خدمت گرفت . کاستی ها و ناراستی های ورزش و اداره کل ورزش وجوانان پوشیده ماند و افزون بر آن، مسببان از گزند انتقاد جان سالم بدر بردند و با توجیهات بیشتر، جبهه مقاومت هم ساختند و تلاش نمودند مثل امروز به پست های بالاتر هم بیاندیشند!

تسلیم منتقدین دیروز به همراهان اجرایی امروز، بخصوص در هیأت های ورزشی شلیک به چند هدف بود .علاوه بر مخدوش کردن دامن انتقادات که برای اصلاح امور نقش اساسی دارد ، ایجاد انحراف و دست بردن در سیستم گردش کار صحیح، خصوصا در هیأت های ورزشی که سنگ زیرین رشد وتوسعه رشته های ورزشی و شناسایی ورزشکاران مدال آور هستند و خارج کردن این تشکل ها از دایره ایفای مسئولیت و بدنبال آن دیکته کردن تمنیات و آرزوهای مدیرکل در هیأت های ورزشی از اهداف این اقدام بوده است .
مهمترین خروجی این رخداد نامیمون، خالی شدن انگیزه جوانان و فعالان ورزش قهرمانی است .

مخدوش شدن جایگاه هیأت های ورزشی دراستان که زیر نظر مستقیم اداره کل ورزش وجوانان هستند، میدان را بدون مقاومت مهیای القائات شلم شوربای مدیر کل نموده است که بخشی از این دستپخت در خالی شدن سالن های ورزشی موجود و به غایت اندک، در مقایسه با جمعیت جوان از فعالیت و رقابت ها است .

در حال حاضر برای پرکردن کارنامه و پیدا کردن سرفصل هزینه کردهای جدید، اداره کل ورزش وجوانان مجبور است با ذره بین کوچه به کوچه دنبال مدال آوران بگردد و از این نمد برای خود کلاه بدوزد.
بنابراین استان آذربایجان غربی نیازمند مدیرکلی است که ابتدا هیأت های ورزشی را از غیر ورزشی ها پس بگیرد و بنیان تصمیم سازی در اداره کل را از چنبره فرصت طلبان خارج کند. زیبنده این محیط مقدس و مهم، متخصصان وافراد پاکدستی هستند که صداقت دارند و برای تعالی جوانان و ورزش استخوان خرد کرده اند