به گزارش واسنا،مسابقات جوانان پسر منطقه ۳کشور در استان قزوین برگزار شد که در پایان تیمهای قزوین،آذربایجان غربی و شرقی مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند و تیمهای قزوین و آذربایجان غربی موفق شدند به مرحله نهایی مسابقات مناطق جوانان کشور راه پیدا کنند.

نتایج کامل تیم نقده:
🔸نقده ۳۳ تبریز ۲۵
🔹نقده ۲۴ قزوین ۲۶