به گزارش خبرگزاری واسنا،امید اصغری نابغه جوان و رعنای تنیس ارومیه با ارائه بازیهای عالی و تحسین بر انگیز فضای مسابقات قهرمانی کشور در اصفهان را تحت الشعاع قرار داده و با یکه تازی و شکست قاطع تمامی حریفان
به فینال انفرادی قهرمانی کشور دست یافت و بار دیگر شایستگی خود را به تمامی حریفان ثابت نمود.

همچنین معین ومبین رضا زاد : مقام سوم دوبل ۱۶ سال کشور،امید اصغری و معین کرم زاده: مقام سوم دوبل ۱۸ سال کشور توانستند در این دوره از مسابقات کسب کنند.