به گزارش خبرگزاری واسنا،پس از مهسا پورحمتی که با برتری برابر همه مدعیان بر سکوی قهرمانی ایستاد اعظم بختی دیگر اپه ایست تیم آذربایجان شرقی نایب قهرمان شد و عطیه السادات دستخوش از یزد وسکینه نوری از آذربایجان غربی مشترکا سوم شدند. این رقابتها یا شرکت۴۶ اپه ایست از ۱۴ استان به میزبانی تبریز برگزار گردید.