به گزارش واسنا،تیم فوتبال کشاورز بوکان نماینده استان آذربایجان غربی در لیگ دسته سوم با دو بازیکن جدید قرار امضاء کرد،تا خود را برای حضور قدرتمند در لیگ دسته سوم کشور اماده کند.

تیم فوتبال کشاورز بوکان با زانیار شهابی بازیکن فصل های قبل تیمهای پایە استان آذربایجان غربی،موکریان مهابادو دو فصل قبل تیم سرداربوکان به مدت یک فصل به تواقف دست یافت و این بازیکن پیراهن این تیم در رقابت لیگ دسته سوم ایران تجربه خواهد کرد.

آقای زانیارفتاحی گلر فصل های قبل تیمهای پایە استان آذربایجان غربی و فصل قبل تیم سرداربوکان با عقد قراردادی بە تیم فوتبال کشاورزبوکان پیوست.