به گزارش خبرنگار خبرگزاری واسنا از بوکان، مسابقه تیراندازی با کمان سطح شهرستان بوکان در مسافت هجده متر بخش نوجوانان برگزار شد.

بعد از برگزاری مسابقات خانم روژان احمدپور مقام اول و بردیا ناصیری مقام دوم و کارن پاک نژاد و ژینو ناصری بطور مشترک مقام سوم این مسابقات را بدست  آوردند.