به گزارش واسنا،بهزادرسولی دروازبان ملی پوش اروم آلیاژ ارومیه باعقدقراردادی ۳ساله به تیم لیگ برتری گیتی پسند اصفهان پیوست.

رسولی عضو تیم ملی دانش آموزان ایران در مسابقات تایلند و سابقه دعوت به تیم ملی فوتسال در کرنامه ورزشی خود دارد.