به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقه دوچرخه سواری به مناسبت روز دانش آموز روز جمعه در مسیر خوی فیرورق برگزار گردید.

در این مسابقات که جنبه همگانی نیز داشت نفرات اول تا سوم کورسی به ترتیب اول حمید آخرت طلب،دوم رضا خوشبختلو سوم اکبر نادر علی رده کوهستان اول امیر حسین نقی لو دوم حسین محمودی سوم اکبر میرزایی را به دست اوردند.