به گزارش خبرگزاری واسنا،منصور حسین نزاد با حکم اصغر افشین ریاست اداره ورزش وجوانان ارومیه به سمت سرپرستی مجموعه ورزشی تختی ارومیه منصوب شد.

حسین نژاد دبیر تربیت بدتی و متولد شهرستان سلماس می باشد که انتصاب یک مدیر جوان به این مست نشان از حسن اعتماد اداره ورزش بر جوانان در پست های مدیریتی می باشد.

استادیوم تختی از استادیوم های قدیمی در سطح کشور می باشد که مجموعه رشته های ورزشی مختلف در این استادیوم جای دارد و بای های تیم نود ارومیه در این استادیوم برگزار می شود.