به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقات فوتسال بین مدارس دخترانه بخش مرکزی (شارویران)شهرستان مهاباد برگزار شد.
در این رقابتها تیم های حاجی خوش و دارلک توانستند مقام های اول و دوم را کسب کنند. آباتیم های اول و دوم این سری از مسابقات با تیم های اول و دوم مدارس سطح شهرستان مهاباد به رقابت میپردازند.