به گزارش خبرگزاری واسنا استان آذربایجان غربی با پیگیری‌های آیدین بابایی سرپرست این هیات و موافقت وحمایت سرپرست اداره کل ورزش و جوانان برای نخستین بار رشته دارت دارای سالن تخصصی می‌شود.
پیش از این این سالن با چند رشته از جمله آمادگی جسمانی مشترکا استفاده میشد.امروز پس از موافقت و تخصیص این سالن به رشته دارت ، هیات انجمن‌های ورزشی کار تامین، تجهیز و اصلاح سالن را آغاز کرد.
در پایان باید تشکر ویژه ای از مساعدت و حمایت ایراندوست سرپرست اداره کل ورزش و جوانان نماییم که تاثیر بسزایی در تخصصی کردن این سالن داشت