به گزارش خبرگزاری واسنا،پایان مسابقه سه جانبه بوکس با شرکت دو تیم باشگاهی آراز و ستارگان از شهرستانهای شوط و چایپاره و تیم بوکس هیات شهرستان پلدشت در سالن ورزشی انقلاب برگزار و خاتمه یافت در پایان این مسابقه تیم بوکس هیات پلدشت توانست به مقام اول ، تیم باشگاهی ستارگان دوم و آراز سوم شدند.