به گزارش واسنا،دیدار دو تیم سولدوز نقده و ذوب و فلزات بهار همدان برگزار و تخلفاتی از سوی فرید کوچک خانی بازیکن سولدوز نقده مبنی بر مضروب و مجروح کردن بازیکن حریف و همچنین تخلفاتی از سوی احمد نورانی رئیس هیئت فوتبال نقده مبنی بر دخالت در روند مسابقه و اهانت به داور و نماینده فدراسیون صورت گرفت.

که نامبردگان تا صدور رای مقتضی از همراهی و حضور در تمامی مسابقات معلق و محروم بوده و بایستی جهت ادای توضیحات در خصوص تخلفات معنونه روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۹۸ راس ساعت ۱۴ در کمیته انضباطی حاضر شوند.