به گزارش واسنا،اسماعیل ماوت مربی سابق کشاورز بوکان و ‌ذوالفقارکاشان و مدیر باشگاه ایمان کردستان بعنوان استعدادیاب باشگاه سپاهان اصفهان دراستان اذربایجان غربی انتخاب شد.

از این به بعد باشگاه ایمان کردستان به سپاهان کردستان تغییر نام پیدا میکند ومحل تمرینات در چمن مصنوعی ساحلی میباشد.